ما در هر زمان حاضر به خرید قابلیت ها و بدافزارهای جدید از خارج از کشور هستیم